Home » ತುಳು

ತುಳು

ತುಳು

ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್‍ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪು..

ರಂಗ್ ರಂಗ್‍ಡ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೊಗು ಕಾರ್ ದೀದ್ ಅಮ್ಮೆರೆರ್‍ದ್ ಯಾನ್‍ಲಾ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಜ್ಜೆಗ್‍ಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುವೆರ್‍ನ ಮನಸ್ ಗೆಂದಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್‍ಗ್ ಇನಿ...

Read More
ತುಳು

ತುಳುನಾಡ್ ದ ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ:ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಜಾಲ್‍ಡ್ ಪುಟ್ಟುದು ಬಲತ್‍ದ್ ಇನಿಕ್ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟೊಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೈದೆರ್‍ಗೆ..ಹಾ ಅಂದ್, ಮಾಮುನ ಮಗನ ಮದಿಮೆಗ್ ಬೈದಿನ ಮೇರನ ನಾಲ್ ಸುತ್ತಲ ಜನ ಜಿಂಜಿದ್ ಅಲ್ಪ...

Read More
ತುಳು

ಮೋನೆದ ರಂಗ್ ಮಾಜಂದಿಲೆಕ ತಿನ್ಪುನು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ?

ಬಣ್ಣ ಹಾಳಾಪುಂಡುಂದು ಸೇಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಾಲೆ ನಾಲ್ ನುಪ್ಪುನು‌ ದೊಂಡೆಗ್ ಜಪ್ಪಾವುನ ಮಾತಾ ಪೊನ್ನುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನೊರ ತೂಲೆಗೆ..ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉನ್ಪಾಟಿಕೆ..

Read More
ತುಳು

ಓ ಪೊಂಜೊವೇ ಸೀಟ್ ಬೋಡಾ ?

ಸಮಾನತೆ ಸಮಾನತೆಂದ್ ಕೈ ದೆರ್ಪುನ ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್ ಬಸ್ಸ್ ಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ದಾಯೇ?ಈ ಪದ್ಯೊನೊರ ಕೇನ್ಲೆಗೆ..ನಾಲ್ ಸೀಟ್‍ಗಾತ್ರ ಸಮಾನತೆ ಮದತೆರಾ ಪೊಂಜೊವುಲು.. ಆನುಲು ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕ್ ಲಾ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೊವುಲು...

Read More
ತುಳು

ಮಾಯದಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ…

ತುಳುನಾಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಸಾರಮಾನಿ(ಸಹಸ್ರಾರು) ದೈವೋಲೆನ ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕದ ಬೂಡು.ನಂಬಿನ ಸಂಸಾರೋನು ಕಾಪುನ ದೈವೋಲೆಗ್ ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್,ಬಾಜೇಲ್ ಕೊರ್ದು,ಕೋಲ,ನೇಮದ ಪರಕೆ ಸಂದಾದ್ ಸುಗಿಪುನ  ಈ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮೆ ಸೃಷ್ಠಿ...

Read More
ತುಳು

ಪೊರ್ಲು ಮೋನೆದ ಗುಟ್ಟು… ಮೆತ್ತೆ.

ವಾ ಅಟಿಲ್‍ಗ್‍ಲಾ ನಾಲೇ ನಾಲ್ ದಕ್ಕ್‍ದ್ ಬುಡ್ಪಿನ ಮೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವೊಗು ಬೂರುಂಡ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ನಮ ದಂಬತ ತೆರಿಯೋಂದುಲ್ಲ.ಚೂರೆ ಚೂರು ಪಾಡ್‍ಂಡಲಾ ಅಟಿಲ್‍ದ ಕಮ್ಮೆನ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ನಾಟುಂಡು...

Read More