ಮಾಯದಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ…
ತುಳು

ಮಾಯದಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ…

ತುಳುನಾಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಸಾರಮಾನಿ(ಸಹಸ್ರಾರು) ದೈವೋಲೆನ ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕದ ಬೂಡು.ನಂಬಿನ ಸಂಸಾರೋನು ಕಾಪುನ ದೈವೋಲೆಗ್ ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್,ಬಾಜೇಲ್ ಕೊರ್ದು,ಕೋಲ,ನೇಮದ ಪರಕೆ ಸಂದಾದ್ ಸುಗಿಪುನ  ಈ...