ವಾ ಅಟಿಲ್‍ಗ್‍ಲಾ ನಾಲೇ ನಾಲ್ ದಕ್ಕ್‍ದ್ ಬುಡ್ಪಿನ ಮೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವೊಗು ಬೂರುಂಡ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ನಮ ದಂಬತ ತೆರಿಯೋಂದುಲ್ಲ.
ತುಳು

ಪೊರ್ಲು ಮೋನೆದ ಗುಟ್ಟು… ಮೆತ್ತೆ.

ವಾ ಅಟಿಲ್‍ಗ್‍ಲಾ ನಾಲೇ ನಾಲ್ ದಕ್ಕ್‍ದ್ ಬುಡ್ಪಿನ ಮೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವೊಗು ಬೂರುಂಡ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ನಮ ದಂಬತ ತೆರಿಯೋಂದುಲ್ಲ.ಚೂರೆ ಚೂರು ಪಾಡ್‍ಂಡಲಾ ಅಟಿಲ್‍ದ ಕಮ್ಮೆನ ನಾಲ್...