ತುಳು

ತುಳು

ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್‍ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪು..

ರಂಗ್ ರಂಗ್‍ಡ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೊಗು ಕಾರ್ ದೀದ್ ಅಮ್ಮೆರೆರ್‍ದ್ ಯಾನ್‍ಲಾ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಜ್ಜೆಗ್‍ಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುವೆರ್‍ನ ಮನಸ್ ಗೆಂದಿನ ಅರ್ಜುನ್...

ತುಳು

ತುಳುನಾಡ್ ದ ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ:ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಜಾಲ್‍ಡ್ ಪುಟ್ಟುದು ಬಲತ್‍ದ್ ಇನಿಕ್ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟೊಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೈದೆರ್‍ಗೆ..ಹಾ ಅಂದ್, ಮಾಮುನ ಮಗನ ಮದಿಮೆಗ್ ಬೈದಿನ ಮೇರನ ನಾಲ್...

Videos